Tagged: *Nhạc-Trữ-Tình

Hợp âm bài ♪♫ Hạ xưa ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Hạ xưa [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Trữ-Tình ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

Hợp âm bài ♪♫ Ru nhau ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Ru nhau [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Trữ-Tình ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

Hợp âm bài ♪♫ Nợ tình ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Nợ tình [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Trữ-Tình ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

Hợp âm bài ♪♫ Thu cuối ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Thu cuối [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Trữ-Tình ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

Hợp âm bài ♪♫ Tìm về ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Tìm về [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Trữ-Tình ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

Hợp âm bài ♪♫ Tự khúc ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Tự khúc [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Trữ-Tình ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

Hợp âm bài ♪♫ Nợ mẹ ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Nợ mẹ [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Trữ-Tình ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

Hợp âm bài ♪♫ Chết ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Chết [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Trữ-Tình ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn