Tagged: *Nhạc-Quốc-Tế

Hợp âm bài ♪♫ Mad world ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Mad world [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Quốc-Tế ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

Hợp âm bài ♪♫ All I want ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ All I want [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Quốc-Tế ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

Hợp âm bài ♪♫ Old boys ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Old boys [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Quốc-Tế ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

Hợp âm bài ♪♫ Closer ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Closer [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Quốc-Tế ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

Hợp âm bài ♪♫ Zombie ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Zombie [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Quốc-Tế ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

Hợp âm bài ♪♫ Wake me up ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Wake me up [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Quốc-Tế ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

Hợp âm bài ♪♫ Stranger ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Stranger [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Quốc-Tế ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

Hợp âm bài ♪♫ Bạn thân mến (Qīn ài dí tóng xué – 亲爱的同学 – Điều tuyệt vời nhất của chúng ta OST) ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Bạn thân mến (Qīn ài dí tóng xué – 亲爱的同学 – Điều tuyệt vời nhất của chúng ta OST) [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Quốc-Tế ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

Hợp âm bài ♪♫ Civil war ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Civil war [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Quốc-Tế ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

Hợp âm bài ♪♫ No way ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ No way [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Quốc-Tế ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

Hợp âm bài ♪♫ Emotions ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Emotions [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Quốc-Tế ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn

Hợp âm bài ♪♫ Mistletoe ✔✔✔

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Mistletoe [a*1] [a*2] —————— *Nhạc-Quốc-Tế ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ Tham khảo: hopamvet.vn