Sitting on the Dock of the Bay | Otis Redding | Ukulele Tutorial + Chords + Play Along

Print Friendly, PDF & Email“Bay Wharf” của Otis Redding luôn là bài hát yêu thích của tôi. Nó cung cấp cho chúng tôi nguồn tài liệu tuyệt vời để học các dây bari mới và cách chơi im lặng.
[a*1]
[a*2]

You may also like...