Hợp Âm Ông Ninh Ông Nang

Print Friendly, PDF & Email

[a*1]

Hợp Âm Ông Ninh Ông Nang

Capo 3

Ông [G]Nỉnh ông [Bm]Ninh. Ông [C]ra đầu [G]đình

Ông [Em]gặp ông Nảng ông [C]Nang

Ông [Am]Nảng ông Nang. Ông [C]ra đầu [Bm]làng

Ông [Em]gặp ông Nỉnh ông [C]Ninh [Bm]

Nang Ninh [Em]đầu đình và [Bm]Ninh Nang [Em]đầu làng

[B7]Nang Ninh [Em]đầu đình và [B7]Ninh Nang [Em]đầu làng

Cả [C]Nang Ninh làng đình [G]Nang Ninh

Cả [Em]Nang Ninh làng đình [C]Nang Ninh làng đình [G]Ninh.

Em [G]Thở em [Bm]Thơ em [C]qua hàng [G]dừa

Em [Em]gặp em Hải em [C]Hai

Em [Am]Hải em Hai em [C]qua vườn [Bm]xoài

Em [Em]gặp em [C]Thơ

[Bm]Thơ Hai [Em]vườn xoài và [Bm]Hai Thơ [Em]vườn dừa

[B7]Thơ Hai [Em]vườn xoài và [B7]Hai Thơ [Em]vườn dừa

Cả [C]Thơ Hai vườn xoài [G]Thơ Hai

Cả [Em]Hai Thơ vườn dừa [C]Hai Thơ vườn xoài [G]Thơ…

[G]Chiểu cô [Bm]Chiêu cô [C]qua cầu [G]kiều

[Em]gặp cô Thỏa cô [C]Thoa

[Am]Thỏa cô Thoa cô [C]qua vườn [Bm]

[Em]gặp cô Chiểu cô [C]Chiêu

[Bm]Thoa Chiêu [Em]cầu kiều và [Bm]Chiêu Thoa [Em]vườn cà

Rồi [B7]Thoa Chiêu [Em]cầu kiều rồi [B7]Chiêu Thoa [Em]vườn cà

Cả [C]Chiêu Thoa cầu kiều [G]Chiêu Thoa

Cả [Em]Thoa Chiêu vườn cà [C]Chiêu Thoa cà vườn [G]Thoa….

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...