Hợp Âm Hộ Pháp Viên

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻

Hợp Âm Hộ Pháp Viên🎵♩ ♪ ♫ ♬

Hợp Âm Hộ Pháp Viên

Capo ngăn 5:
Cùng về đây người phật tử chúng ta hộ pháp,
Tinh tấn tu học phát huy ánh quang tuệ đăng,
Cùng chợ duyên chư tăng ni giữ nhân độ thế,
Cùng phật pháp mang thế an đến cho muôn loài.
Đk:
Noi gương Đức Phật Thích Ca,
Khơi nguồn từ bi đem yêu thương trao tặng cho đời,
Đi lên ta hộ pháp viên,
Chung tay xây dựng nhà phật pháp rạng ngời thăng huy,
Nào về đây người phật tử quyết tâm hộ pháp,
Gieo rắc duyên lành giúp cho chúng sanh bình an,
Cùng niềm tin chung tay nhau giữ gìn đạo tiên,
Cùng làm cho phật pháp trường tồn thăng hoa…

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...