Hợp Âm Con Sò Lông

Print Friendly, PDF & Email

[a*1] 🎵 𝄞 🎸 𝄫 🎷🎶 🎻

Hợp Âm Con Sò Lông🎵♩ ♪ ♫ ♬

Hợp Âm Con Sò Lông

Con sò lông, con sò lông
ngóng trông, nó ngóng trông
Dưới đáy sông, dưới đáy sông
Cầu Bông
Con sò lông, con sò lông
lắc mông, nó lắc mông
ngóng trông
Con cá bông dưới Sông cầu Bông
Con sò lông
Nó không giống con công
Nó không giống con rồng
Nó không giống con ong
Vì nó là con sò lông
Nó không giống con nhộng
Nó không giống con nòng nọc
Nó không giống con cua đồng
Vì nó là con sò lông

[a*2]
——
Tham khảo từ nhiều nguồn internet

You may also like...