Hợp âm bài ♪♫ Địa Tạng Vương Bồ Tát ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Địa Tạng Vương Bồ Tát
[a*1]

Chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mườii phương Bồ Tát chung tin tưởng
Nay con sẵn có thiện nhân duyên, ngợi khen Địa Tạng đức vơ lượng
Lòng từ do chứa hạnh lành , trãi bao số kiếp độ sanh khỏi nạn
Trong tay đã sẵn gậy vàng, dọng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh
Tay cầm châu sáng trọn hình, hào quang soi sáng ba nghìn đại thiên
Nam mô Đại Từ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát ma ha tát

1. Địa Tạng Bồ Tát phát tâm thề nguyện rộng sâu
Tỏa sáng minh châu tích trượng âm vang tinh cầu
Nơi cõi Diêm Phù nếu chúng sanh còn khổ đau
Nguyện sanh độ tận rồi Ngài sẽ thành Phật sau

2. Nam mô Đại Từ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Phát tâm từ bi ban vui cứu độ gia trì
Địa ngục A Tỳ minh oan tiếp ấn hàm linh
Trầm luân khổ ải giải thoát vong nhân ngục hình

ĐK: Con sinh chấp tay khấn nguyện Bồ Tát Địa Tạng Vương
Tỏa ngát tâm từ đức lành khắp cả mười phương
Bể khổ trầm luân chất chồng nghiệp ác đêm ngày
Nhân quả vòng đời tội tình con khó vượt qua

Con sinh chấp tay cúi lạy Bồ Tát Địa Tạng Vương
Tạ ơn Đức Ngài cứu độ vô lượng vô biên
Tỏa sáng tâm kinh tội nhân giải thoát an lành
Tam đồ ác nạn diệu huyền tỏa sáng hồng liên

3. Nam mô Đại Từ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Tỏa sáng minh châu tích oai linh ân đức nhiệm mầu
Chí tâm uy mạng u minh giáo chủ bổn tôn
Nguyện địa một vị không thề bất thành Phật
Nguyện chúng sanh độ tận hương chứng bồ đề

Địa Tạng Vương Bồ Tát

Sáng tác: Sư Giác Minh Toàn |
Nhạc Phật giáo |
Điệu:
#Boléro |
kynguyen65 |
1612


[a*2]
——————
*Nhạc-Phật-Giáo
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *