Hợp âm bài ♪♫ Chú Đại Bi ✔✔✔

Print Friendly, PDF & Email

Hợp âm chuẩn của bài hát ♪♫ Chú Đại Bi
[a*1]


1. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát
Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát
Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm Đà La ni

2. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
Nam mô a rị da bà lô yết đế thước bát ra da
Bồ Đề tát đỏa bà da ma ha tát đỏa bà da
Ma ha ca lô ni ca da án tát bàn ra phạt duệ

3. Số đát na đát tỏa Nam mô tất kiết lật đỏa
y mông a rị da bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà
Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế
Tát bà a tha đậu du bằng A thệ dựng

4. Tát bà tát đa na ma bà dà
Ma phạt đạt đậu đát điệt tha Án. A bà lô
Lô ca đế ca ra đế di hê rị ma ha bồ đề tát đỏa
Tát ba tát bà ma ra ma ra

5.Ma hê ma hê rị i đà dựng
Cu lô cu lô yết mông độ lô độ lô phạt xà da đế
Ma ha phạt xà da đế dà ra đà ra
Địa rị ni Thất Phật ra da giá ra giá ra

6. Mạ mạ phạt ma ra mục đế lệ
Y hê di hê thất na thất na, A Ra sâm Phật ra xá lợi
Phạt sa phạt sâm Phật ra xá da
lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị ta ra ta ra

7. Tất rị tất rị tô rô tô rô
Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ bồ đà dạ bồ đà dạ
Di đế rị dạ na ra cẩn trì Địa rị sắc ni na
Ba dạ ma na ta bà ha tất đà dạ

8. Ta bà ha ma ha tất đà dạ
Ta bà ha Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha
Na ra cẩn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha
Tất ra tăng a mục khê da a bà ha

9. Ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha
Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha ba đà ma kiết tất đà dạ
Ta bà ha na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha
Ma bà rị thắng yết ra dạ ta bà ha

10 Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
Nam mô a rị da bà lô kiết đế thước bàn ra dạ
Ta bà ha. Án. Tất điện đô
Mạn đà ra bạt đà gia ta bà ha. Nam


Phương Nghi
Am


Trường Sơn
Bm


Kim Linh
Am

Chú Đại Bi

Sáng tác: Nhạc Ngoại |
Nhạc Phật giáo |
Điệu:
Chưa chọn |
kynguyen65 |
6007


[a*2]
——————
*Nhạc-Phật-Giáo
ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡ https://vinaiofficial.com — with love ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡
Tham khảo: hopamvet.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *