មិនឱ្យសម្លាប់សត្វហេតុអ្វីព្រះសង្ឃឆាន់សាច់សត្វ? | សាន សុជា – San Sochea

Print Friendly, PDF & EmailNếu bạn không giết động vật, tại sao các nhà sư lại nấu thịt? Diễn viên: Tỳ Kheo Chirpanho San Sochea San Sochea Nghe thêm Phật Pháp trên Telegram: San Sochea Website: Người trình bày: Phật giáo Khmer.
[a*1]
[a*2]

You may also like...